Toekomstige activiteiten van STNL

a. Verdere ontwikkeling van de website
Als hulpmiddel bij de verspreiding van de verkregen kennis zal deze website worden uitgebreid met pagina’s vol met tips en ideeën over hulpmogelijkheden bij diverse omstandigheden.

b. Fondsenwerving voor het verkrijgen van een goede financiële basis
Teneinde met meer kracht activiteiten te kunnen uitvoeren en professioneel vorm te geven kan STNL een stevige financiële basis niet ontberen. Langs vier lijnen zal worden gewerkt aan het verkrijgen van de nodige middelen:

  • de verkoop van eigen produkten (cursussen, trainingen, advies, CD’s, brochures, boekjes, lespakketten e.d.)
  • sponsoring
  • subsidie
  • inkomsten met de website

c. Ontwikkeling van contacten met overheden en hulpverleningsorganisaties over de complementaire hulpverleningsmogelijkheden bij rampenbestrijding
De acceptatie van langs de intuïtieve weg verkregen kennis, ervaring en kunde bij de bestrijding van rampen is belangrijk, naast de weg van reguliere rampenbestrijding op basis van de via de wetenschap verkregen inzichten en kennis. Bij de acceptatie spelen de overheid en hulpverleningsorganisaties een belangrijke rol. Daarover zal met hen contact worden gezocht om mogelijkheden te verkennen.
In het contact met overheden is voorts het tijdig inzien van risico’s langs intuïtieve weg van belang. Hierdoor wordt pro-actief handelen mogelijk en kunnen risico’s worden verkleind. Deelname aan ‘early warning overleg’ met overheden is hiertoe een mogelijkheid.

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..