Wat kunnen we voor dieren (huisdieren, vee) doen in het geval van calamiteiten

Voortekens:
Het gebruik van tekens van eventuele voorkennis van dieren i.v.m
calamiteiten en Andere gebeurtenissen.

 

Het blijft verleidelijk om in de natuur te lezen wat we erin willen lezen in plaats van wat er echt is. Echter gebeurtenissen en waarnemingen die ongewoon zijn, dat wil zeggen, die van de normale patronen afwijken, of die je niet dagelijks meemaakt, kunnen dikwijls van grote betekenis zijn.
Voortekens herkennen vraagt om een soort instinctieve waarneming, een innerlijk afgestemd zijn op elementen in de natuur. Het is een gave waarvan we ons veelal niet meer bewust zijn. Naarmate we de taal van de dieren beter gaan begrijpen, zullen we steeds meer verbanden en patronen in de natuur en het gedrag van dieren gaan opmerken, evenals wat de samenhang daarvan is met ons leven.
Het uitleggen van tekens gebeurt op basis van een grondige kennis van de dieren binnen hun leefomgeving en andere natuurlijke elementen daarin. De afwijkingen ten opzichte van de normale, natuurlijke gang van zaken in de omgeving, bijv. gedrag, kunnen dan opgevat worden als indicaties voor veranderingen.
Behalve om gedegen (ervarings) kennis vraagt het interpreteren van de tekens ook logisch redeneren. Belangrijk om te beseffen is dat we, indien we vanuit een gedegen kennis- en ervaringsbasis werken, nooit geforceerd verbanden tussen tekens in de natuur en ons leven hoeven te leggen. Het zal vanzelfsprekend duidelijk worden.

Hoe te handelen bij (mogelijk) grootschalig sterven van dieren (huisdieren, vee etc.) in het algemeen?

Preventie:
Het is belangrijk om vooraf reeds vast te stellen welke vluchtroutes genomen kunnen worden, b.v. bij overstromingen, branden. Zijn er veilige plekken voorradig? Als evacuatie nodig zou zijn, hoe moet dat dan geregeld worden. Welke gebieden komen in aanmerking voor evacuatie, bijv. hoger gelegen gebieden of landgoederen. Is daar voedsel aanwezig?

Wanneer niet alle dieren te redden zijn, moet er gekozen worden. Het is dan belangrijk om uit iedere diergroep een vruchtbaar mannetje en vrouwtje te kiezen, alsmede een afspiegeling van de generaties, een ouder en een jonger dier. De oudere dieren dragen een soort herinneringsbewustzijn met zich mee van het grotere collectieve veld waaruit zij komen. Vanuit dat punt gezien hebben een ouder varken, koe, paard, schaap of geit dan haast een hogere waarde dan dieren in een bepaalde leeftijdsgroep waar er veel van zijn. Ze weten nog wat natuurlijke ouderdom is. Daarom dient bij keuzes in de afweging meegenomen te worden, dat in het herinneringsveld van dieren de overdracht van hun ervaringswereld van wezenlijk belang is.

Het probleem in Nederland is, dat er weinig of geen oudere dieren meer zijn. Bijna alle mannelijke dieren worden gedood en het doorsnee consumptiedier haalt hooguit een zevende deel van hun leeftijd. Er is in Nederland, ook zonder rampen, al een massaal trauma gaande voor dieren door de wijze waarmee wij met dieren in de bio industrie omgaan. Om maar niet te spreken van de impact die grote “ruimingen” bij mogelijke besmettelijke ziektes heeft. Boeren, die nog een aantal oudere dieren houden, moeten in ere gehouden worden.
Bij overstroming, watersnood, moeten de dieren, die niet geëvacueerd kunnen worden, de mogelijkheid hebben de stal te verlaten. Hekken in weilanden kunnen het beste open gezet worden.

Dieren die gered zijn bij een watersnoodramp, mogen niet meer voor consumptie gebruikt worden. Je creëert dan alsnog een nieuw breukvlak. Huisdieren, vogels (in kooi), zoveel mogelijk meenemen.

Huisdieren zijn vooral ook belangrijk voor kinderen. Ze zorgen indirect voor rust en samenhang. Ook dus een “koffertje”voor dieren klaar hebben, als calamiteiten zich aandienen.

Als grote groepen dieren tegelijk sterven, (bv. bij ruimingen) dan kan etherharmonisatie en uitleg aan dieren d.m.v. bidden, buik-bekken meditatie en telepathische vermogens ondersteunend en helend zijn. Probeer contact te maken om duidelijkheid te geven op hun “vraag”wat doen we hier, waarom zijn we met zijn allen dood?

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..