EHBR-Kit: soorten rampen

Soorten rampen:

Natuurrampen.

In de tijd waarin wij nu leven worden de volkeren op aarde veelvuldig geconfronteerd met allerlei soorten natuurrampen.

Deze activiteit vanuit de aarde is niet meer te stuiten. De aarde is dusdanig vervuild en verarmd aan de oppervlakte als gevolg van het uitputten van grondstoffen, dat dieper gelegen grondlagen naar boven komen, om biotopen een nieuwe kans te geven. Dit is in feite een gift van de Grote Natuur aan de mensheid als geheel. Zonder opschudding kan men nieuwe levensfases moeilijk ingaan.
Anders verwoord:de aarde is dienstbaar aan de menselijke ontwikkeling, maar ze mag haar eigen rol daarin niet degraderen. Zij moet zich tussentijds schonen om deze rol uit te kunnen blijven dragen.
Op een dieper niveau beseffen mensen dit en wordt er wereldwijd al meer aandacht besteed aan zorg voor het milieu, maar de bereidheid om werkelijk ingrijpende maatregelen te nemen is nog onvoldoende.
De natuur valt niet te beschuldigen. Men dient zich eraan te onderwerpen, wanneer er ontegenzeggelijk machten opstaan in haar die te groot zijn om menselijk te keren.

Tegelijkertijd is het een feit dat er vaak te laat en te weinig adequate hulp verstrekt wordt aan slachtoffers van een natuurramp.
De materiële hulp die geboden wordt heeft ook nog regelmatig een economische bijbedoeling!
Te weinig doen wij aan traumaverwerking op psychologisch vlak. Indien op plaatsen waar mensen zwaar geleden hebben geen traumaverwerking plaatsvindt en dat leed internationaal niet of nauwelijks wordt waargenomen, ontstaat er een verstoring in het bewustzijn van die slachtoffers, doordat zij zich niet gekend voelen. Daardoor groeit door wanhoop uiteindelijk grote haat en verbittering, welke op een gegeven moment niet meer in banen te leiden is.
De wereld dient zich wezenlijk bewust te worden van deze oproep tot menselijkheid.
Alleen een zuivere dialoog is in staat te onderkennen waar de prioriteiten liggen en wat wezenlijk behoefd wordt in het belang van de menselijke waarde. (zie de uitgebreide uitleg van wat er voor een goede dialoogvoering komt kijken het turqoise boekje no 5)

Rampen veroorzaakt als gevolg van menselijk falen:

Eigen falen rekent men vaak minder zwaar aan, dan zichtbaar falen van derden, zeker wanneer dit grote gevolgen heeft.
Mensen zijn geneigd om aan anderen kwaliteiten en mogelijkheden toe te schrijven die boven die van henzelf uitgaan. Die anderen moeten dan ook alles kunnen verhelpen, voorkomen. Wanneer dat niet zo blijkt te zijn wanneer die anderen falen en niet geschikt blijken om zaken beheersbaar te laten verlopen, is men genegen dat deze personen uiterst kwalijk te nemen.
Wie zichzelf wil blijven binnen situaties van calamiteiten, veroorzaakt door falend gedrag van derden, doet er goed aan de eigen energie te reserveren voor wat nodig is ter overleving van dat waar men mee te maken heeft.

Rampen als gevolg van een terroristische daad.

Een terroristische aanslag roept angst, paniek, ontzetting en woede op.
Dit is het opzettelijk veroorzaken van veel ellende, verlies van geliefden, van goederen, lichamelijk lijden.
Dit maakt dat terrorisme zwaar en grootschalig bestraft wordt, wat weer aanleiding geeft tot nieuwe aanvallen in de toekomst en generaties lang doorgeven van gevoelens en gedachten die voortkomen uit wraak, zowel aan de kant van de slachtoffers als aan de kant van de daders.
Hoe dit zoveel mogelijk te voorkomen?

Er zou begrip kunnen komen voor het feit dat de daders zich langdurig belemmerd en afgeremd hebben gevoeld, niet begrepen en gekleineerd. Hierdoor kunnen zij zich op den duur niet goed ontwikkelen en de eigen aard tot uitdrukking brengen.
Als gevolg daarvan komen mensen uiteindelijk in opstand ten koste van derden.
Dit is een geleidelijke ontwikkeling die ineens tot escalatie komt.
Een ontwikkeling die vaak al generaties lang gaande is.
Slachtoffers van zo’n escalatie hebben veel moeite om de gevolgen ervan te verwerken, mede omdat zij nauwelijks kunnen volgen wat er aan geschiedenis van de daders aan vooraf is gegaan.
In plaats van strenge straffen, zou men die mensen uit hun nadelige posities kunnen halen en oplossingen aanbieden die hen verrijken op een innerlijk beschaafd niveau. Er zijn reeds vele initiatieven in onze maatschappij zichtbaar die dit streven trachten vorm te geven in het dagelijks leven.
Het is noodzaak dat wij allen dit zoveel mogelijk ondersteunen

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..