Epidemieën en Pandemieën

Dit artikel is een aanvulling op de meest basale informatie die vorm heeft gekregen in de 7 boekjes van de EHBR-kit, de Eerste Hulp Bij Rampen-kit op deze STNL-website: www.stnl.info en de website van de Vrije Mare: www.devrijemare.nl
De boekjes die elk een kleur van de regenboog vertegenwoordigen en overeenkomen met de kleuropbouw van de energiecentra in ons lichaam, worden in dit artikel als verwijzing aangehaald.

Opzet van dit artikel:

  1. Wat is een epidemie, wat is een pandemie?
  2. Wat zijn de gevolgen van een epidemie en pandemie.
  3. Zijn er condities die epidemieën en pandemieën bevorderen?
  4. Wat is er tegen te doen? Hulpmiddelen?
  5. Wie kunnen er iets tegen doen?

Ad1: Wat is een epidemie, wat een pandemie?

Van Dale: Een epidemie is het optreden van een besmettelijke ziekte die zich zeer snel uitbreidt, om na enige tijd weer geheel of bijna geheel te verdwijnen.
Een pandemie is een zich over een geheel land of continent verbreidende ziekte.

STNL: Een epidemie wordt veroorzaakt door elke sterke prikkel van buitenaf die grote groepen mensen raakt. Dat hoeft niet alleen een ziektekiem te zijn, het kan ook een gebeurtenis zijn die massaal angst opwekt, bv een bomexplosie, grote branden, waardoor er door de shock en angst een collectief trauma ontstaat in een bepaalde stad of gebied.
Dit type is als sociale epidemie te benoemen.
Of ook honger brengende sancties in een oorlogssituatie.
Ook chemische prikkels en straling kunnen een epidemie veroorzaken. Deze laatsten hebben ook grote invloed op het ecosysteem.

Ad 2: Wat zijn de gevolgen bij de uitbraak van een epidemie?

Hierbij kunnen we verschillende categorieën van hulpbehoevenden onderscheiden.
a.    Mensen
Maak bij de hulpverlening onderscheid tussen baby's, kinderen, adolescenten en volwassenen. Baby’s hebben een heel specifieke aanpak nodig, omdat na besmetting de naweeën een heel leven lang kunnen doorwerken.
Epidemieën hebben een zeer maatschappelijk ontregelend effect. Zoals door het bedlegerig worden , want dikwijls gaat het om slecht behandelbare vormen en ook door het overlijden van velen.
De gevolgen zijn zowel fysiek, gevoelsmatig, mentaal als relationeel van aard.

De grootste risicozones voor besmetting tijdens een epidemie, zijn de huid en de longen bij inademingen en openingen in het lichaam (mond, neus en geslachtsorganen). Vooral natuurlijk voor de letterlijke aanraking van indringende stoffen in de huid.

Mensen met allergieën zijn extra kwetsbaar voor epidemieën.
Wil je de weerbaarheid op fysiek niveau verhogen naar de buitenwereld toe, dan is extra zorg nodig voor mensen die een allergische aanleg hebben en daardoor ook sneller uit balans zijn.
Sensitieve mensen hebben dikwijls ook last van allergieën. Sensitief zijn is tevens ook een aspect dat te maken heeft met de menselijke evolutie, waardoor sensitieve mensen fijnzinniger de wereld kunnen ervaren en zij zich eerder bewust zullen zijn van waar ze mee te maken hebben..
Hoe sensitiever je bent, des te sneller uit balans.
(zie punt 4 bij hulpmiddelen)

b.    Dieren:
Zie t.a.v. dieren vooral de publicaties op de site van de Vrije Mare aangaande o.a.: Gekke koeienziekte ; vogelgriep; varkenspest

NB: Op het gebied van vruchtbaarheid treden bij dieren veel verstoringen op. Aandacht hiervoor in de diergeneeskunde is van belang.

Ad 3. Zijn er condities die de uitbraak van epidemieën en pandemieën bevorderen?

a.     Onachtzaamheid, onverschilligheid.
Onachtzaamheid ten aanzien van de medemens, kan tot gevolg hebben,dat mensen minder verbonden zijn met zichzelf en met elkaar. Daardoor ontstaat een chaotische structuur in het individu en in de gemeenschap, wat vaak verhuld wordt door defensief gedrag en projecties. Dat gaat dan dus ook ten koste van gevoelens van solidariteit en loyaliteit in een gemeenschap.
Ook de als gevolg van door oorlogen ontwrichte samenlevingen tonen dit aan; waarbij ook nog eens  alle effecten waarneembaar zijn van onvoldoende voedsel, hygiëne, watervervuiling, slechte huisvesting etc.
Als onachtzaamheid gaat toe nemen, zullen epidemieën grootschaliger plaats vinden.

b.    Ontbreken van solidariteit.
Epidemieën verspreiden zich sneller, als de verbinding tussen mensen verbroken is.
Als er echte verbinding is, dan is er een groepsauraveld gevormd. Het groepsauraveld is beschermend voor de deelnemers. Een epidemie manifesteert zich niet gemakkelijk als een gemeenschap in balans is. Er zijn aanwijzingen dat hiervan een beschermend effect uitgaat. Een epidemie zonder solidariteit veroorzaakt een dubbele epidemie, uiteindelijk pandemie. Onderlinge verbinding geeft epidemieën minder kans. Je geborgen voelen geeft meer weerstand tegen epidemieën.

c.    Angst.
Angst maakt kwetsbaar. Als er collectieve angst heerst is er ook sprake van een epidemie, een angstepidemie. Angst is zeer besmettelijk! De angst doorbreekt de natuurlijke bescherming van mensen en maakt ze bevattelijk voor negatieve invloeden en energieën. Angst legt ook een basis voor het makkelijker kunnen inwerken en binnendringen van ziektekiemen.
Collectieve angst bevordert de verspreiding van epidemieën.
Vanzelfsprekend is angst ook het gevolg van het uitbreken van een epidemie en zeker wanneer het een pandemie betreft. Dan verzwakt dus die reactieve angst ook nog eens extra de weerstand.

d.    Grondwater
Het grondwater neemt trillingen op van epidemieën. Het werkt epidemieën bevorderend als het grondwater die herinnering bewaart. Dan duurt het heel lang voordat genezing kan plaatsvinden.
Hoe kun je dit water zuiver laten worden? Hoe kun je de negatieve trillingen eruit halen?
Daarvoor kunnen homeopathische middelen worden ingezet. De homeopathie werkt met het gelijkwaardigheidsbeginsel. Deze middelen zijn echter alleen te bepalen na onderzoek ter plaatse.

Ad 4. Wat is er tegen te doen? Hulpmiddelen?

Wat zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen?

A: Op fysiek en fysiek/energetisch niveau (EHBR-kit rood, oranje)

B: Op humaan/energetisch niveau (EHBR-kit geel t/m Lila)

a.    Vaccinaties.
Wanneer het immuunsysteem van een volwassene of kind niet op een goed niveau is en de gezondheidszorg en leefomstandigheden ook te weinig zorg kunnen bieden, zijn de risico’s groter als ziekte individueel of collectief uitbreekt.
De afweging voor vaccinatie blijft een persoonlijke aangelegenheid, omdat vaccinatie de gevoeligheid voor bepaalde ziektes onderdrukt aan de ene kant, maar aan de andere kant risico’s vergroot. Dit hangt af van de gevoeligheid van de kinderen en volwassenen hiervoor.
Wanneer er gebieden op aarde zijn waar kinderen en volwassenen buitengewoon bloot staan, of kunnen staan aan fatale ziektes, omdat hun immuunsysteem onvoldoende sterk is, zowel van het individu als de bevolking en ook de gezondheidszorg niet berekend is op een wezenlijke aanpak van deze ziekte, dan is vaccinatie een noodmiddel dat aangegrepen kan worden. Dit ter bescherming en het behoud van de bevolking aldaar.

Verbetering van het leefklimaat dient serieus genomen te worden opdat het natuurlijk afweermechanisme van de mens geholpen wordt. Daarnaast is het wezenlijke van belang om te investeren in de gezondheidszorg als geheel. Dit alles dient een blijvend aandachtspunt te zijn van beleid.

Uiteraard is goede voeding, schoon water, goede sanitaire voorzieningen aan de orde bij voorkóming en bij het zo snel en goed mogelijk bestrijden van een epidemie uitbraak.

b.  Homeopathie:
Homeopathie heeft een lange homeopathische traditie die eeuwen teruggaat. Cholera is er in 1658 al mee bestreden.

Er zijn verschillende middelen die weerstandsverhogend werken, zie de EHBR-kit.
Het middel gepotentieerde Diospyros kaki kan het opkomen van angst helpen voorkomen en bestrijden, ook bij een angstepidemie..
Gepotentieerd diospyros kaki is ook een heel goed middel  om grootschalig in te zetten bij stralingsepidemieën en ook bij individuen. Zo’n epidemie heeft als een kenmerk (vanuit de homeopathie gezien), dat mensen een uitdrukkingsloos gelaat krijgen. De structuur van de cellen is totaal in de war, van binnen is het een rommeltje. In Schotland is een bepaalde soort graniet ontdekt, strak en hard aan de buitenkant en van binnen een rommeltje  Wanneer de stralingsziekte van mensen met dit gepotentieerde graniet wordt behandeld, worden de effecten van de straling geneutraliseerd en de balans hersteld.

Ik-vervaging bij volwassenen en kinderen:
Sommige epidemieën veroorzaken dat mensen uit hun kern weg zijn, dat het ik vervaagt. Bijvoorbeeld na een lange hongerperiode of bij kinderen in een oorlogssituatie die hun ouders verloren. Dan is de thuja occidentalis D30 (VSM) een goed inzetbaar middel.
Zie de info betreffende Bachbloesem en Homeopathie in het gele boekje.

artikel uit Tijdschrift Ode :

    
B: Op humaan/energetisch niveau
:

a.    Natuurlijke bescherming.
De natuurlijke bescherming van een mens is ook gelegen in een goed ontwikkeld energetisch veld rondom hem, de persoonlijke aura.

Het is zeer waarschijnlijk, dat positieve energie de negatieve energie neutraliseert, niet elimineert.
Het is daarom belangrijk, dat mensen in contact zijn met licht, omdat dat hen een bescherming geeft, waardoor zware negatieve energie niet binnen kan komen.
Dit betreft het zonlicht, maar ook het kosmisch Licht.
(zie ook boekje lila)

Visualisatie van een uitstralend licht aureool om je lichaam heen, beschermt je tegen indringende schadelijke virussen en bacteriën.
Het is te vergelijken met een (uitstralend) aureool, zoals dat vroeger geschilderd werd door sommige schilders. Stel je voor, dat je een energieveld hebt met straling vanuit het lichaam naar buiten. Dit is een helende lichtfrequentie. Je kunt het ook vergelijken met het mooiste licht wat je uit een lamp ziet komen, zacht wit of zacht geel licht en helemaal transparant.

Welke oefening je ook doet, eindig altijd met deze visualisatie!

Dat is van algemeen belang en zeker ook voor de hulpverleners.
Hulpverleners zijn de onmisbare, zeer moedige en  betrokken mannen en vrouwen met veel compassie voor allen die lijden.
Echter, wanneer een hulpverlener vanuit té veel compassie werkt,  wordt het persoonlijke auraveld verstoord en is hij of zij kwetsbaarder geworden. Hij is dan té open.
(zie ook het lila boekje).
Als een hulpverlener in zijn kracht staat, dan is zijn auraveld gelijkmatig om zijn lichaam heen gevormd. Dat is een belangrijke voorwaarde voor zijn eigen bescherming en onaantastbaarheid, onschendbaarheid. Als een hulpverlener niet goed geworteld en verankerd is in zichzelf in zo’n zeer besmettelijke omgeving , dan loopt hij het risico zelf besmet te raken.
Een mens wordt eerder onschendbaar, als hij met zuivere intenties en uit zelfbewustzijn van zijn eigenwaarde zich helpend tot de hulpbehoevenden richt. Deze worden zo geholpen weer in hun eigen kracht te functioneren.
Een beproefde en zeer werkzame methode voor het versterken van de eigen balans, bescherming en kracht is de NAAMSOEFENING. Zie hiervoor het lila boekje en de website van de Vrije Mare, waarin de laatste en heel uitgebreide versie van deze oefening is opgenomen en ook een mogelijkheid wordt aangegeven om de oefening als apart boekje te verkrijgen.
Je creëert zo een versterkt eigen frequentieveld, wat jij door en door bent!
Het weerhoudt de subtielere velden die wensen binnen te dringen. Deze kunnen zeer penetrerend en agressief zijn, soms spiraalsgewijs, of ze verweken de huid om door te kunnen dringen.
Er zijn allerlei “inboringstechnieken” en vormen die in de ether kunnen hangen Dan komt het erop aan, dat je mondholte, neusholte etc. voldoende weerbaarheid hebben, om ervoor te zorgen dat ze niet zo diep kunnen binnendringen, dat filtering mogelijk is.

Een van de meest zuivere vormen is, om de verbinding met je lichaam heilig te achten als een voertuig voor je ziel en je dagelijks rekenschap af te leggen dat je bevoegd bent je incarnatieopdracht te leven en daarin je lichaam te eerbiedigen als zijnde het middel dat behulpzaam is om het daar naar toe te leiden. Dit geeft een grotere natuurlijke weerbaarheid. Dit wil echter niet zeggen, dat soms ziektes niet te vermijden zijn in je evolutieproces.

Ontwikkeling van de PRANA-ADEMHALING.(zie ook indigo boekje)
Zorg er zoveel mogelijk voor om de opname van Prana energie en doorstroming optimaal te houden. Oefen meditatief in het levenskrachtig opnemen van Prana uit het etherveld.
Prana energie die door de kruin en andere chacra’s wordt opgenomen uit de kosmos, vibreert vaak fijngevoelig door het ruggenwervel kanaal. Prana houdt onze organen levenskrachtig.
Bij infecties is de doorstroming van de Prana energie vaak beneden  het gemiddelde actief, omdat mensen zich zo belemmerd voelen in hun fysieke zijn, dat de ademhaling via de Prana onvoldoende of soms zelfs zeer matig plaatsvindt.
Dit houdt in, dat iedereen die goed weet om te gaan met de Prana ademhaling en ook in meditatieve staat goed geoefend heeft , minder risico gevoelig is dan mensen die de Prana huishouding verwaarlozen.
Het geestelijk lichaam leeft van Prana, dus het contact van je geestelijke naar je stoffelijke lichaam moet gevoed zijn, wil je goed onderkennen wat er gaande is.

GEZUIVERD WATER, ENERGETISCH OPGELADEN.
Zie het rode boekje.
Water voor het drinken opladen in een hogere frequentie.
Tevens een woord als Liefde erin spreken, of een jouw bekend Healing-gebed.
Bekend zijn de onderzoeken en bevindingen van wetenschapper Emoto.

Vooral heel veel goed water drinken indien mogelijk! Als je dorstig bent, dan nodig je ziektekiemen uit om langdurig op een bepaalde plaats te blijven, wat het lichaam niet goed doet. Behoefte aan water is ook de behoefte onderkennen dat er iets doorgespoeld wenst te worden.

Neem ook veel rust, dus gejaagdheid vermijden. Gejaagd zijn is een enorme risicofactor voor het opnemen van ongezonde elementen.
Spreek ook rustig, doordacht, niet onnodig veel. Spaar energie.
Voorkom oververmoeidheid.
Zoek een schone omgeving op zoals zee, bos.

b.    Achtzaamheid (opmerkzaamheid) ontwikkelen (in tegenstelling tot onachtzaamheid)
 Als eerste is het nodig om achtzaam( opmerkzaam) te zijn en achtzaamheid verder te ontwikkelen waardoor de basis wordt gelegd om in verbinding met anderen een epidemie te voorkomen of zich er tegen te weren. Van achtzaamheid gaat ook een preventieve werking uit.
Let bijvoorbeeld op veranderingen in je lichaam, zoals extra veel knipperen met je ogen, meer kuchen en handel daarnaar.

c.    Gezonde gemeenschapszin.
Gezonde gemeenschapszin die vanuit verbondenheid is ontstaan, omdat mensen vrij zichzelf mogen zijn, is een collectief versterkend fenomeen. Dit soort gemeenschapszin biedt een hoge beschermingsgraad aan alle deelnemers. Dat in tegenstelling tot de gemeenschapszin die vanuit beperking of vanuit dwangmatigheid ontstaat, zonder respect van ieders eigenheid.

d.    Energetische hulpverlening op afstand.
Door daarin geoefende mensen is het mogelijk vanaf een afstand van het door een epidemie getroffen gebied ook energetische hulp te verlenen.

e.    Hulp uit de onzichtbare wereld. (lila boekje)
Naast de eerder genoemde solidariteit, die zich uit in positieve onderlinge verbondenheid in horizontale zin, is ook verbondenheid met onzichtbare hulp van grote waarde: het ‘verbinden’ in verticale zin. Als mensen zichzelf zijn en hun aura's gezond om hen heen aanwezig zijn, dan kan het gebeuren - als ze met elkaar in wezenlijk contact staan middels dialoog - dat in de harmonie die daar is, ook ineens een lichtstraal als een tunnel van licht van boven aangereikt wordt, hen verbindt en aanvullend werkzaam wordt. Ook een innig gebed kan zo’n uitwerking hebben.

f.    Roeping volgen. (lila boekje)
Wie vanuit een “hogere afstemming” zijn roeping volgt komt in een ander energieveld, wat andersoortig functioneren met zich brengt. Het effect daarvan is dat zo iemand immuniteit heeft en niet gemakkelijk besmet raakt.

g.    Troosten.
Getroffen mensen kunnen elkaar troost geven en zo helpen de situatie beter het hoofd te bieden. Het je geborgen voelen geeft meer weerstand tegen epidemieën. Ze krijgen dan minder kans. (zie ook boekje groen).

h.    Divers.
Mogelijke manipulaties rondom epidemieën.
Epidemieën kunnen ook bewust worden uitgezaaid of uitgezet. Daarbij kunnen grote financiële belangen een rol spelen, zoals van bedrijven die vaccins ontwikkelen. Als zo’n vaccin tegen een ernstige en besmettelijke ziekte is ontwikkeld, dan kan van overheidswege besloten worden dat ieder zich moet laten inenten. Immers, wie zich niet laat inenten kan ziek worden en daarmee een gevaar zijn voor zijn omgeving, meer algemeen: wellicht zelfs voor de volksgezondheid. Hij/zij vormt dan echter alleen een gevaar voor gelijkgestemden, die zich eveneens niet wensten te laten inenten.
Voor zover bekend is een gedwongen vaccinatieprogramma in Nederland nog nooit uitgevoerd. Discussie erover is er wel zo nu en dan.”
Zie bijvoorbeeld:  “Overheidsdwang bij vaccinatie”, op Google.

 

© Copyright 2017 - Samenwerkingsverband Traumhulpverlening Nederland - De Vrije Mare

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..